Postitused

Kuvatud on kuupäeva detsember, 2015 postitused

Teedeinseneride ühendusest

Olemas on Eesti Ehitusinseneride Liit  EEL ( www.ehitusinsener.ee ) mis ühendab 513 üksikliiget ja ka neli kollektiivliiget ühingute või seltside vormis: EKVÜ (kütte- ja ventilatsiooniinsenerid,  www.ekvy.ee ), EGÜ (geotehnikainsenerid – 57 liiget,  www.geotehnikauhing.ee ), EVKIS (veevarustuse ja kanalisatsiooni insenerid – 68 liiget,  www.evkis.ee ) ning EVL (veeinsenerid – 6 liiget,  www.veeinsener.ee ). EEL on Eesti Inseneride Liidu (EIL) liige ning aastast 1997 ka Euroopa Ehitusinseneride Liitude Ühenduses (ECCE). Nimetatud kollektiivliigete liikmed ei ole automaatselt ehitusinseneride liidu liikmed. Teedeinseneridel puudub täna oma katusorganisatsioon ning seetõttu on terve rida teedeinsenere otseselt EEL üksikliikmed. Täna tegeleb teedevaldkonnaga Eesti Asfaldiliit (tegevjuht Märt Puust, juhatuse esimees Sven Pertens) ning Asfaldiliidu poolt ellu kutsutud ühendus Teedeklaster. Mõlemal juhul on tegemist ettevõtete ühendusega ehkki Asfaldiliidul on 40 liikmesfirma kõrval ka 15

Teeomaniku vastutus

Meil on teede projekteerimisnormid maanteede jaoks ja linnatänavate standard asulateede-tänavate jaoks. Mõlemas on mitut sorti regulatsioonid, kuid üks on ühine. Olemas on lähtetasemed hea, rahuldav ja erandlik. Erandliku järgi ei tohiks korraga olla rohkem kui üks parameeter ning selle erandliku taseme kasutamisel tuleb teekasutajat hoiatada ohtude eest. Kuid mis juhtub kui mõni parameeter ei anna ka erandlikku välja? Eks siis on oluliselt suurenenud riskid - nii riskid selles osas, et selle konkreetse parameetri mittevastavus kas aitab kaasa või otseselt põhjustab liiklusõnnetuse. Kui tsiviilehituses oleme mõistnud, milline on ühe või teise osapoole roll ja vastutus - kui maja kukub kokku, vastutavad nii projekteerijad, ehitajad, järelevalvajad kui tellija esindajad ja ka tellijad ise. Kõik on kindlustatud ning otsesed kahjud hüvitab kindlustus. Kui selgub, et mingi osapool on oma kohustused täitmata jätnud, võib kindlustusfirma kahju sellelt osapoolelt sisse nõuda. Selge et siin o